Анализе

Бајден мрзи Србе – Biden hates Serbs

  • Прочитајте зашто је Џо Бајден зло, покварен и језив човек; прочитајте зашто је ово важно чак и ако не живите у САД-у. Наћи ћете добре геополитичке анализе и видео записе. Read below why Joe Biden is an evil, corrupt, and creepy man; read why this matters, even if you do not live in the USA.

Последице по свет биле би поразне ако Џо Бајден постане следећи амерички председник.

The consequences for the world would be devastating if Joe Biden becomes the next US president.

Можда мислите да сам претјерао у тексту горње слике, али Бајден је Србе дословно назвао нацистима. Погледајте његове речи у видео снимку.

You might think that I went too far in the text of the picture above, but Biden literally called Serbs Nazis. See his own words in the video.

За изврсну геополитичку анализу улоге Џоа Бајдена као страшног ратнохушкача за агресију на Југославију, убивши мноштво цивила, погледајте анализу из Дуран-а.
For an excellent geopolitical analysis of Joe Biden’s role as a terrible warmonger for the aggression against Yugoslavia, killing many civilians, see the analysis from The Duran’s Alex Christoforou and Alexander Mercouris.

Да, Џо Бајден је врло језив човек који воли да мирише косу младих, малолетних девојака. Невероватно, Маргарет Кунс на овој слици сада ради за Бајденову кампању. Прочитајте мој чланак Бајденова жртва нежељене сексуалне пажње која сада ради за Бајдена (аутоматски превод)
Yes, Joe Biden is a very creepy man who loves to smell the hair of young, underage girls. Amazingly, Margaret Coons in this picture now works for the Biden campaign. Read my article Biden’s victim of unwanted sexual attention now working for Biden on The Duran.

Да бисмо у потпуности разумели корупцију Џоа Бајдена, морамо да имамо добро знање о томе како руска и кинеска обавештајна служба имају ударац за породицу Бајден, као што то можемо видети на лаптопу Хантера Бајдена. Дуран има богату архиву (аутоматски превод).
To fully understand the corruption of Joe Biden, we need to have good knowledge about how Russian and Chinese intelligence services have a stranglehold on the Biden family, as we can see on Hunter Biden’s laptop. The Duran has a rich archive.For an English version of my analysis Coup d’état in the USA, see below.

Моја анализа:

Државни удар у САД

Питања демократије и владавине права у Сједињеним Државама су изузетно важна, а то су питања која су такође од великог значаја за Србију, Норвешку и све друге земље у свету.

Иако су главни медији расправљали о небитностима око тога да ли је Доналд Трамп можда поткомуницирао Ковид-19, пропуштају заиста велике вести описане  у новој књизи Боба Вудварда (Bob Woodward). Овде познати новинар који је открио Ватергeјт (Watergate) објавио је да је бивши министар одбране Јејмс Матис (James Mattis) агитовао за државни удар против Трампа.

Откако је Трамп изабран, континуирано се води агитација за директан пуч и смену легално изабраног председника.

Када видимо тај Russiagate, који је у стварности постао Obamagate, ово је врло застрашујуће за нас који волимо демократију и владавину закона. Судска стража (Judicial Watch)  је међу онима који имају најтемељитије правне анализе Obamagate-а и застрашујуће је што мејнстрим  медији о томе уопште не пишу, нити у Сједињеним Државама, нити у Србији, ни у Норвешкој, нити на било ком другом месту.

Нема говора о томе како је ФБИ поставио замку генералном саветнику за националну безбедност Мајку Флину (Mike Flynn)  кршећи демократска правила и исмевајући владавину закона.

Како је генерал Матис агитовао за државни удар, видимо у Revolver news у чланку Playing With Fire: Democrats and Their Military Quislings Flirt With Borderline Seditious Military Coup. Мали одломак из темељног и добро документованог чланка:

„Матис је тихо отишао у националну катедралу у Вашингтону да Богу искаже  своју забринутост за судбину нације под Трамповом командом, а према Вудвард-у, рекао је Коутс-у (Dan Coats): „ Може доћи време када треба да предузмемо колективну акцију, јер је Трамп „опасан“. Он је неподобан“.

„Вашингтон пост површно третира овај инцидент као само један пример незадовољног високог Трамповог званичника. Али то је далеко више од тога. У питању је  је највиши званичник одбране у Сједињеним Државама, чак и бивши генерал, који са “врхунском обавештајном службом“ разговара о “колективној акцији” против председника. „Колективне акције“ могу попримити  различите облике, можда усклађени покушај примене 25. уставног амандмана да се председник прогласи ненадлежним и уклони. Ово би био пуч и не би био мотивисан Трамповом неспособношћу, што би био изговор, већ политичким несугласицама “.

Ако је Матис заиста сматрао да је Трамп толико опасан да би га требало збацити, требало је да преузме последице оваквог става и да поднесе оставку на место министра одбране. Уместо тога, ковао је заверу са Деном Коутсом (Dan Coats), шефом америчке обавештајне службе, о „колективној акцији“.

Без личног познавања Матиса, није могуће знати ништа о његовој хришћанској вери, али он одлучује да иде у цркву да се моли, пре тога не размишљајући како у ствари учествује у антидемократској завери.

Дуран, сајт за одличном геополитичком анализом, такође има добру видео анализу овог случаја у чланку Woodward book reveals Mattis call for “collective action” against President Trump. Хилари Клинтон (Hillary Clinton) је рекла да Џо Бајден (Joe Biden) ни у ком случају не сме прихватити пораз на изборима, а планови за пуч Демократске странке, дубоке државе и мејнстрим медија  упозоравају да морамо помоћи у спашавању демократије, чак и ако не живимо у Сједињеним Државама.

Coup d’état in the USA

The questions of democracy and the rule of law in the United States are extremely important, and these are questions that are also of great importance to Serbia, Norway and all other countries in the world.

While the mainstream media has discussed irrelevances about whether Donald Trump may have under communicated Covid-19, they are missing out on the really big news in Bob Woodward’s new book. Here, the famous journalist who revealed Watergate reveals that former Secretary of Defense James Mattis agitated for a coup d’état against Trump.

Ever since Trump was elected, there has been a continuous agitation for a direct coup and the removal of a legally elected president.

When we see that Russiagate, which in reality has become Obamagate, this is very frightening for us who love democracy and the rule of law. Judicial Watch is among those who have the most thorough legal analyzes of Obamagate, and it is frightening that the mainstream media do not write about this at all, not in the United States, not in Serbia, not in Norway or any other place.

There is no talk of how the FBI set a trap for National Security Adviser General Mike Flynn, in violation of democratic rules, and a mockery of the rule of law.

How General James Mattis agitated for coup d’etat we see in Revolver news in the article Playing With Fire: Democrats and Their Military Quislings Flirt With Borderline Seditious Military Coup. A small excerpt from the thorough and well-documented article:

“Mattis quietly went to Washington National Cathedral to pray about his concern for the nation’s fate under Trump’s command and, according to Woodward, told Coats, “There may come a time when we have to take collective action” since Trump is “dangerous. He’s unfit.” [Washington Post]

“The Post glances over this incident quickly, treating it as just one more example of a disgruntled senior Trump official. But it is far more than that. This is the top defense official in the United States, himself a former general, discussing “collective action” against the president with a top intelligence official. “Collective action” could take many forms, perhaps a concerted effort to invoke the 25th Amendment and have the president declared incapacitated and removed. This would be a coup, and it would be motivated not by Trump’s incapacity, which is just a fig leaf, but by political disagreements.”

If Mattis really thought Trump was so dangerous that he should be ousted, he should have taken the consequences of this and resigned as Secretary of Defense. Instead, he conspired with Dan Coates, the head of the US intelligence service, about “collective action.”

Without knowing Mattis personally, it is not possible to know anything about his Christian faith, but he chooses to go to church to pray, without seeming to reflect on his involvement in an anti-democratic conspiracy.

The Duran also has a good video analysis of this case in the article Woodward book reveals Mattis call for “collective action” against President Trump. Hillary Clinton has said that Joe Biden must not accept defeat under any circumstances, and the plans for a coup by the Democratic Party, the deep state and the MSM are warning shots that we must help save the Democrat, even if we do not live in the United States.


ИЗВОР: https://ohrabrenje.com/2020/biden-hates-serbs/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=name_ba_den_mrzi_srbe_biden_hates_serbs&utm_term=2020-10-26

Подели: